Søndag, 20. maj 2012 - af af Preben Petersen

Sådan forløber dåben i kirken

Møgeltønder kirke.
Møgeltønder kirke.
Foto: Martin Høien/BILLED-BLADET
Det er her, du får et overblik over salmerne og de kirkelige handlinger ved prinsessedåben i Møgeltønder.

Dåbshandlingen forestås af Kongelig Konfessionarius, Erik Norman Svendsen.

Medvirkende:
Organist Ann-Kirstine Christiansen
Haderslev Drengekor under ledelse af domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, akkompagneret af organist Kristian Lumholdt

Mens gæsterne ankommer fremføres alternerende værker for orgel og salmer og sange af koret.
Når Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie træder ind i kirken spilles François Couperin: Les Barricades Mystérieuses. Satsudarbejdelse af Ann-Kirstine Christiansen.

MENIGHEDEN SYNGER
Nu titte til hinanden de favre blomster små
Mel.: C.E.F. Weyse 1837.

1. Nu titte til hinanden de favre blomster små,
de muntre fugle kalde på hverandre;
nu alle jordens børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

2. Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:´
han føder fugl og markens lilje klæder;
dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet, når det græder.
3. Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,
hans vugge stod på jord foruden gænge.
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små
og blomster fra Paradisets enge.

4. Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,
han bærer barnet op til Gud på armen;
han storm og hav betvang, da han vandred på jord,
men børnene leged ham ved barmen.
5. O du, som os velsigned og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset;
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset!

B.S. Ingemann 1837.

KOLLEKT
Lovet være du, vor Herre Jesus Krist,
fordi du kom til os,
lod dig døbe med synderes dåb
og delte vore sorger og glæder.
Du søgte ikke dit eget,
men gik lidelsens vej til ende
for at gøre os fri.
Vi beder dig:
Hjælp os til at kunne høre det tilsagn,
du gav os i vor dåb.
Lad det være vor styrke og glæde,
at vi er Guds elskede børn,
så vi lever i tro, håb og kærlighed,
indtil vi skal se dig ansigt til ansigt,
du, som er kærligheden og vil kærligheden
fra evighed til evighed.
Amen.

SKRIFTLÆSNING
For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller
magter eller noget nuværende eller noget kommende eller
kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden
skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus,
vor Herre (Rom.8,38-39).

KGL. KONFESSIONARIUS
ERIK NORMAN SVENDSEN,
TALER

 

MENIGHEDEN SYNGER
Lov og tak og evig ære
Mel.: Tag det sorte kors fra graven

1. Lov og tak og evig ære
ofrer vi dig, Herre sød,
Jesus Krist, Guds Søn den kære,
for dit liv og for din død!
Tak for hver en julekvæld,
som har åbnet glædens væld!
Tak for hver en påskemorgen,
som har slukket hjertesorgen!

2. Himmelfarne! evig ære
ofres dig i englekor,
for du vil i Ånden være
med de små på denne jord;
tak for hver en pinsedag,
dejlig i dit vennelag,
som har over jorden strålet
med din røst på modersmålet!

3. Lov og tak og evig ære
for din røst, som i vor dåb
kalder os Guds børn de kære,
skænker herlighedens håb,
for din røst med nådens ord
til os over Himlens bord,
som os byder gang og sæde
evig i vor Herres glæde!

N.F.S. Grundtvig 1843.

DÅBSHANDLINGEN

LOVPRISNING OG BØN
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede:
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn
og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det
evige liv. Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn, som vi
bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar
det i dit samfund både her og hisset!
Amen.

SKRIFTLÆSNING
Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med
jer alle dage indtil verdens ende.

Evangelisten Markus skriver:
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved
dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han
vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det
må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger
jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og
lagde hænderne på dem og velsignede dem.
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe
det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit
bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede
Herre Jesus Kristus.
Hvad er barnets navn? - N.N.

TROSBEKENDELSE
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens
skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre
hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
- Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING
N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har
genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes
forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!
Amen.

FADERVOR
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig!

FADDERTILTALE
I forældre og faddere til dette barn er nu vidner på, at det er
døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. I forældre
skal oplære jeres barn i den kristne tro og bede for det,
for at det må blive i Kristus, ligesom det nu ved dåben er
indpodet i ham. Og sker det, at forældrene dør, før barnet
bliver voksent, da skal I faddere, så vidt det står til jer, drage
omsorg for, at det oplæres i den kristne tro.

Fred være med jer!

Haderslev Drengekor: César Franck "Panis angelicus".

MENIGHEDEN SYNGER

Alle mine kilder skal være hos dig
Mel.: Thomas Laub 1922
1. Alle mine kilder skal være hos dig!1
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

2. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Marie ham bar hos sig.

3. Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.2

4. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Guds-ordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.

5. Alle mine kilder skal være hos dig!
Det er Gud Faders den høje tale
til den dåb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.

6. Alle mine kilder skal være hos dig!
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!

N.F.S. Grundtvig 1856-60.
1 Sl 87,7
2 Matt 3,17

KOLLEKT OG VELSIGNELSE
Lad os alle bede!

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig af hjertens
grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb,
hvori du skænkede os syndernes forladelse, Helligånden og
det evige liv for din Søns, Jesu Kristi, skyld.
Vi beder dig: Bevar os i troen, så at vi aldrig tvivler om denne
din gave, og styrk os ved din Helligånd til at stride mod synden
og blive i vor dåbs nåde, indtil vi bliver til evig tid salige,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig
lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed
og til evighed.
Amen.

Præst: Herren være med jer!
Svar: Og med din ånd!
Præst: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Svar: Amen, amen, amen.

MENIGHEDEN SYNGER
I al sin glans nu stråler solen
Mel.: Henrik Rung 1859
1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

2. I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.

3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
4. Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.

5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!

6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.

7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.

Når Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie sammen med deres børn og sammen med Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
og det øvrige følge forlader kirken spilles Johann Sebastian Bach: Præludium og Fuga i A-mol (BWV 543).

Seneste nyt

Relaterede artikler

Udvalgt til dig

Fra forsiden